קטגוריות
פיטום הקטורת - טיפים וסגולות

פיטום הקטורת

פיטום הקטורת

עם ישראל נקרא עם סגולה – סגולה היא למעשה מלשון מסוגל, אכן, ישנם פעולות רבות שניתן לעשות והן מסוגלות להביא לישועות רבות.
אחת מהסגולות היא אמירת פיטום הקטורת.

מה זה פיטום הקטורת?

פיטום הקטורת הוא בעצם קטעי תפילה שעוסקים בקטורת הסמים שהיו מקריבים בבית המקדש, את פיטום הקטורת נוהגים לומר בתפילת שחרית ובתפילת מנחה ולפי המקורות, תפילה זו היא אחת מהתפילות היחידות מתקופת בית שני שאין עליה מחלוקת בין התנאים ולכן היא מהווה סמל של שלום ואחדות.

פיטום הקטורת על פי הקבלה

לפי הקבלה, לאמירת פיטום הקטורת ישנם מעלות רבות ונשגבות.
מובא בזוהר הקדוש: "אמר רבי שמעון, אי בני נשא הוו ידעי כמה עילאה איהו עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מלה ומלה מינה, והוו סלקי ליה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא. ומאן דאשתדל ביה, בעי לאיסתכלא בעובדא דקטורת, ואי יכוין ביה בכל יומא, אית ליה חולקא בהאי עלמא ובעלמא דאתי, ויסתלק מותנא מיניה ומעלמא, וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא, מסיטרין בישין, ומדינא דגיהנם, ומדינא דמלכו אחרא".

קטגוריות
פיטום הקטורת - טיפים וסגולות

כתיבת פיטום הקטורת על קלף – האם מותר?

כתיבת פיטום הקטורת על קלף – האם מותר?
יצחק שואל- האם הדעה לכתוב פיטום הקטורת על קלף יש בזה בעיה שיש מחמירים לא לכתוב פסוקים בודדים?
תשובה- יצחק השאלה נכונה מאד, נכון, יש בזה מחלוקת לדעת השו"ע יש לחוש לזה שלא לכתוב פסוקים בודדים ולדעת הרי"ף יש להקל בזה ולכן סופר אשכנזי ודאי יכול לסמוך על זה ולכתוב פיטום הקטורת, ובדיעבד אפשר לקרא בזה גם שסופר ספרדי כתב!
[ילקו"י השכמת בוקר עמ' קלח]

כמו כן גם כיום ספרדי יכול לכתוב פיטום הקטורת במידה ואת הפסוקים הוא כותב עד 3 מילים בכל שורה, כך שלא יוצא שהסופר כותב שורה שלימה של פסוק מהתורה, וכך הכתיבה הזו מותרת גם לדעת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

קטגוריות
פיטום הקטורת - הרצאות

מהי סגולת פיטום הקטורת?

מהי סגולת פיטום הקטורת?
גברת עדני מראש העין שואלת- האם יש עניין לכתוב פיטום הקטורת על קלף ולקרא בו בכל יום, ולמה זה מועיל?
תשובה- גברת עדני, שלום וברכה, שאלה יפה ומצויה, והתשובה- יש הנוהגים לכתוב פיטום הקטורת על קלף בכתב אשורי כמו של ספר תורה ונוהגים לקרא בזה בכל יום, וזה סגולה נפלאה לפרנסה טובה ועושר! [ילקו"י השכמת בוקר עמ' קלח]

 

להלן קבלו לקט סגולות מתוך הזוהר הקדוש ומספרי קודש נוספים בקשר למעלת פרשת פיטום הקטורת ומזמור למנצח מזמור שיר בצורת המנורה:
אמירת פרשת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית על קלף ככתיבת ספר תורה היא סגולה לעשירות ויהיה מוצלח בכל עסקיו. (כף החיים של הרב חיים סופר- שו"ע סימן קל"ב סעיף ב' אות כ"ז). ובספר "סדר היום" כתוב שיכתוב אותה בכתיבה אשורית על קלף כשר, ויקרא אותה ממנה בבוקר ובערב בכוונה גדולה. (ע"כ דברי בעל חוות יאיר בספרו "מקור חיים" בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולת אמירת פרשת הקטורת על קלף ובכתב אשורית
ובספר מ"צ כתב, דיכתוב פרשת הקטורת על קלף או גויל בכתב אשורית כספר תורה, ויקרא בו, ויעשה לו סגולה דהקטורת מעשיר, ומובטח לו דלא יופסק פרנסתו, ותמיד יהיה לו פרנסה טובה וכלכלה בריוח ולא בצמצום (ע"כ דברי כף החיים לרבי חיים פלאג'י י"ז סעיף י"ח בענין פיטום הקטורת)
הבטחתו של רבינו בעל "סדר היום"
"החושש עליו ועל נפשו, ראוי הוא להשתדל בכל עוז בענין הזה, ולכתוב כל ענין פיטום הקטורת בקלף כשר בכתיבה אשורית, ולקרות אותו פעם אחת בבקר ובערב בכוונה שלמה ואני ערב" (ע"כ דברי רבינו משה בן מכיר בעל "סדר היום" בפרשת סדר העבודה עמוד ט"ו בענין פרשת הקטורת)
סגולות הקלף להצליח בעסקיו
וכן נמצא בספר "רוח חיים" (לרבי חיים פלאג'י קל"ב ד') "אמירת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית ככתיבת ספר תורה, היא סגולה לזכות לעושר ויהיה מוצלח בכל עסקיו וכו'
סגולה לברכה במעשה ידיו
… וגורם לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ומשלח ידינו, ומעשיר ואינו בא לידי עניות הזהיר בו, עכ"ל בענין פרשת פיטום הקטורת
המדקדק בקריאתו ירווחו מזונותיו
וכן יהיה הענין למי שמדקדק בקריאתו בכל יום כראוי בבוקר ובערב, יזכה בלי ספק להרווחת מזונותיו! ( ע"כ דברי רבינו משה בן מכיר בעל "סדר היום" בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לזרע של קיימא
הגר"מ שטרנבוך נשאל פעם אודות זוג שלא זכו להפקד בילדים שנים רבות, והגרמ"ש הורה אותם לעשות כמה סגולות ע"פ מה ששמע וקבל מזקני ירושלים. בין הדברים הוא מורה: "ויכתוב על קלף פרשת הקטורת עם כל הברייתא, ויאמר זה ב' פעמים ביום ויקרא המקרא בנגינות וטעמים דווקא, וכל הברייתא יאמר במתינות" (תשובות והנהגות לגר"מ שטרנבוך חלק א' עמ' תש"צ בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לחיים
"אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה חשובה היא מעלת מעשה הקטורת לפי הקב"ה, היו זהירים בה, ונוטלים ומעלים כל מילה ממנה על ראשם ככתר של זהב. וכל מי שרוצה להיות נזהר ומשתדל בדבר זה צריך להתבונן במעשה הקטורת, ואם יכוון בה בכל יום ויום- יהיה לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק המוות מממנו ומן העולם, וינצל מכל הדינים שיש בעולם הזה, מדברים רעים ומדינה של גיהנום ומדינם של מלכויות זרות (ע"כ דברי הזוהר על פרשת ויקהל בענין פרשת פיטום הקטורת)
להנצל מפיגועים
דבר זה הוא גזירה קיימת לפני הקב"ה, שכל מי שמתבונן וקורא בכל יום את פרשת מעשה הקטורת מתוך הקלף ינצל מכל מיני כישופים שיש בעולם, ומכל פגעים רבים, ומהרהורים רעים, ומדינים רעים, וממוות, ולא ינזק כל אותו היום. כי הסיטרא אחרא אינה יכולה לשלוט עליו. וצריך שיכוון בו". (ע"כ דברי זוהר חדש ס"ז לגבי פרשת הקטורת)
מבטל גזירות רעות
"אמר רבי פנחס, פעם הייתי הולך בדרך, ופגשתי את אליהו הנביא ואמר לי… הרי בזמן שיזכירו בני אדם הקרבנות המוזכרים בתורת משה ויתנו לבם ורצונם בהם, יזכרו כולם לטובה. ועוד לימדו אליהו הנביא, בזמן שפרצה מגפה בבני אדם, או גזירה, כרוז יוצא על כל צבא השמים שאם יבואו בני ישראל בארץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ויאמר בנפש חפצה את ענין פיטום הקטורת שהיו להם לישראל, יתבטל המוות מהם". (ע"כ דברי מדרש הנעלם ק' בקשר לאמירת פרשת פיטום הקטורת)
גורם להנצל מאומות העולם
"סימן זה נמסר בידינו, שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב פרשת מעשה הקטורת, אין שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא ינזק אותו המקום ואין יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא" (שם ויקהל על פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לסילוק הדינים
"תא חזי, זה האדם שהדין רודף אחריו, הוא צריך לאמירת מעשה הקטורת, ותחילה צריך לשוב בתשובה לפני קונו, אז הקטורת היא סיוע שיסתלקו הדינים ממנו הענין אמור לגבי פרשת פטום הקטורת.
אמירת פיטום הקטורת סגולה לישועות
"בכל עת שצריך האדם לאיזו ישועה והצלחה בעניניו, סגולה היא בידינו שיאמר את סדר פרשת פיטום הקטורת, וישאל בקשתו מהשם יתברך בלב נשבר ובלשון הקודש אחר תיבת "לדורותיכם" קודם תיבת "תנו רבנן", ויאמר אחר כך את כל סדר פיטום הקטורת בכוונה גדולה ועצומה ובדקדוק התיבות, והעת עת רצון שימלא השם יתברך כל בקשותיו לטובה ולברכה". (סידור ישועות ישראל בענין פרשת פיטום הקטורת)
קריאת פיטום הקטורת סגולה להצליח בכל דרכיו
וכתב האבן ירחי: נהגו בפרובינצא לומר וכו' [במוצאי שבת] אין כאלוקינו ופיטום הקטורת, והטעם משום דתניא ביומא (דף כו.) מעולם לא שנה אדם בה משפני שמעשרת וכו' ונשלמה פרים שפתינו למען נתעשר ונצליח בכל דרכינו. (ע"כ דבריו בסדר מוצ"ש בענין פרשת הקטורת)
סגולה לבטחון בה'
בעל ה"אורח נאמן" (או"ח קל"ב כ"ו) מטעים המנהג לומר קטורת אחרי התפילה, כי כיון שאמירת פרשת הקטורת מעשרת, אז אחר התפילה קודם שיצא למסחרו או למלאכתו אומרה, בכדי שיחזק האדם בליבו אמונת ה' ולבטוח בו, ולא יחשוב בליבו לומר כוחי ועוצם ידי כי אם ברכת ה' היא תעשיר וכמו כוונת אמירת פרשת המן אחר התפילה. להתבונן שבזכות התפילה, שהיא במקום עבודה- יתעשר. ע"כ דברי בעל ה"אורח נאמן" בענין פרשת פיטום הקטורת.
די בהזכרתו או להתעסק בו
ויש מי שכותב שאין אומרים אותן במוצאי שבת כי אם לסימן טוב, לפי שפיטום הקטורת הוא מעשיר כל המתעסקים בה ואפשר שהזכרתו גם כן מעשיר" (אורחות חיים לרבינו אהרן מלוניל בסדר תפילת מוצ"ש) עיין עוד בספר "מזהב ומפז" שמאריך בעניני פרשת הקטורת.
מתיש כח הס"מ
בספר אגרא דפרקא (סימן ל"ו): אם אומר פרשת פיטום הקטורת בכוונה (או תהילה לדוד) מתיש כח הס"מ למסור כל חיותו ואפילו נמסר גזר דין בכח פרשת הקטורת לבטלה (כסא מלך) ותדע כשגורם היחוד למעלה מתבטל כח הס"מ. ע"כ דבריו בענין פרשת פיטום הקטורת.
מבטל המגיפה מישראל
אמר רבי פנחס: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגעתי בו באליהו, אמרתי לו: יאמר לי מר, דבר המועיל לבריות, אמר לי… שאם יכנסו בניו שבארץ לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ויאמרו ברצון נפשם ולבם ענין קטורת הסמים שהיו ישראל מקריבים תתבטל המגיפה מהם. (זוהר הקדוש פרשת וארא ק: בקשר לאמירת פיטום הקטורת מתוך קלף)
סגולה להנצל מכשפים
…"אין לך דבר חביב לפני הקב"ה כקטורת והיא עשויה לבטל כשפים ודברים רעים מן הבית. (זוהר פרשת ויקהל ריח: בענין פרשת הקטורת מתוך קלף)
מקרב הגאולה
"בזכות אמירת "פטום הקטורת" ירחם ציון ויבנה ערי יהוד"ה (דברי יסוד ושורש העבודה פרק ה', ט' בענין אמירת פרשת פיטום הקטורת)
כמקטיר קטורת במקדש
"אמר הקב"ה לישראל, מכל הקרבנות שאתם מקריבים לפני אין חביב עלי כקטורת" (מדרש תנחומא פרשת תצוה טו בענין פרשת פיטום הקטורת מתוך קלף)
גודל מעלת אמירת למנצח בנגינות מובטח לו שהוא בן עולם הבא
"וכל מי שמתפלל אותו זה המזמור בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום גזרה רעה ויהיה חשוב לפני בורא עולם יתברך הקדוש ברוך הוא כאילו הוא מדליק נרות בית המקדש ויהיה מובטח שהוא בן עולם הבא". (ע"כ דברי מנורת זהב טהור למהרש"ל)
סגולה להצלחה
קבלה מהראשונים קמאי דקמאי משמור אלוקים יחוננו ויברכנו, קריאתו בצורת המנורה מסוגלת להצלחה. (לשון חכמים חלק ב' סימן ו' דף פ"ה)
לעשות נחת רוח ליוצרנו
בספר עבודת הקודש להחיד"א ז"ל, חלק "צפורן שמיר" (סימן ב' אות ח"י): "מה מאד הפליגו באמירת למנצח בנגינות בציור מנורה, וכתבו ז"ל ששכרו רב ועצום. וראיתי קונטרס בכ"י לראשונים בזה בסודותיו ותועלותיו. ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר אותו בכוונה בציור מנורה כתוב על קלף.
מצאתי כתוב, שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור למנצח בנגינות וכו', אלוקים יחננו בצורת המנורה כתובה על קלף. (כף אחת מהחיד"א ז"ל אות כ"ו) וכן בספר "כף החיים, לר' חיים פלאגי' ז"ל (אות י"ד) העתיק לשון החיד"א הנ"ל.
בספר "עוד יוסף חי" לבמח"ס "בן איש חי" (בפרשת ויגש אות ג'): כשאומר "למנצח בנגינות מזור שיר" המצויר בצורת המנורה על קלף… יזקוף את הציור של המנורה שנסתכל בו, כדי שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה שהיתה זקופה ועומדת בהיכל, ולא יניח. ע"כ דברי בעל בן איש חי.
סגולה למצוא חן בעיני כל רואיו
ואמרו חכמים בעלי הקבלה כל מי שיראה זה המזמור בכל יום מצוירת כצורת מנורה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. וכל מי שמתפלל אותו זה מזמור בכל יום בהנץ החמה, לא יקרה לו שום גזירה רעה, ויהיה חשוב לפני בורא עולם יתברך הקב"ה כאילו הוא מדליק נרות בית המקדש ויהיה מובטח שהוא בן עולם הבא. (מנורת זהב למהרש"ל)
נחשב כמדליק נרות בבית המקדש
ובשלמי חגיגה למהרי"ט אלגאזי (בהלכות ספירת העומר אות ל"ו) כתב: מצאתי כתוב בשם אגרת הרמב"ן, דכל ימי העומר כשאומרים ברכת כהנים, אם יאמר היחיד מזמור זה יצליח במעשיו, ואם יסתכל בצורת המנורה שבו לא יהא ניזוק כל היום. ומסיים, טוב לאמרו בכל יום ויום. וכל האומרו בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום מקרה רע, וחשוב כאילו הדליק נרות בבית המקדש, (ע"כ דברי מהרי"ט אלגאזי)
סגולה למי שיוצא לדרך
והכל רומזים ענינם כנגד שבעת קני המנורה: חנינה ברכה אורה ישועה הודאה שמחה רננה, שכל אלו ענינים עתידים להיות לישראל. וראוי לכוין בה. וגם טוב לאומרו ז' פעמים כשאדם יוצא לדרך לשלום ולהצלחה. (יראת אל, לבעל הרוקח ז"ל)

מידע נוסף

כמה מעלות יש בעניין קריאת סגולת פטום הקטורת:

בספר הזוהר הקדוש פרשת ויקהל (עמוד ריח) שיבח מאוד את אמירת פיטום הקטורת

וכך כותב הזוהר הקדוש:

"אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא וכו'.

וזו לשונו מתו הספר סגולות ישראל על מעלת קריאת פיטום הקטורת:

א. קריאת פיטום הקטורת מבטלת מגפה וחלאים רעים.

ב. קריאת פיטום הקטורת מצילה משעבוד מלכויות.

ג. הקורא פיטום הקטורת הברכה מצויה במעשה ידיו.

ד.מי שקורא ינצל מדינה של גיהנום.

ה. קריאתה מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא.

ו. קריאתה מבטלת הכישופים

ז. קריאתה מבטלת הרהורים רעים.

ח. הקורא פיטום קטורת נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא.

ט. הקורא פיטום קטורת מסלק הדינים מעליו.

י. מי שקורא ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

יא. הקריאה מתוך הקלף מסוגלת לעושר.

מתוך דברי הרב זמיר כהן שליט"א –

פיטום הקטורת מאת הרב זמיר כהן -סגולה לבית לגוף ולעסקים

קריאת פיטום הקטורת מאת החזן ר' משה חבושה הי"ו

 

פיטום הקטורת מאתר ויקיטקסט – לפי נוסחאות עדות המזרח ונוסחאות עדות אשכנז

קטגוריות
פיטום הקטורת לקריאה

נוסח פיטום הקטורת המלא לקריאה מיידית קרא עכשיו

נוסח פיטום הקטורת
פיטום הקטורת פירוש – ניתן להשיג אצלנו פיטום הקטורת מפורש – פנו אלינו
פיטום הקטורת לקנות על קלף – פנו אלינו ונסייע לכם לקנות את הפיטום על קלף

פרשת הקטורת הנוסח המלא כאן – מידע כאן 
אַתָּה הוּא נוסח עדות המזרח: יְהֹוָה כל השאר: יְיָ אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ כל השאר: הָיָה קַיָּם, כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יְדֵי מֹשֶׁה נְבִיאֶךָ, כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתֶךָ:

לד וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה בַּד בְּבַד יִהְיֶה. לה וְעָשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵׂה רוֹקֵחַ מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ. לו וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם. (שמות ל, לד-לו) וְנֶאֱמַר, ז וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה. ח וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי ה' לְדֹרֹתֵיכֶם. (שמות ל, ז-ח)

משנת הקטורת
תָּנוּ רַבָּנָן, פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד: שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה, מָנֶה נוסח עדות המזרח: בְּכֹל יוֹם, מַחֲצִיתוֹ בָּבוֹקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב, כל השאר: לְכָל יוֹם, פְּרַס בְּשַׁחֲרִית, וּפְרַס בֵּין הָעַרְבָּיִם, וּשְׁלשָׁה מָנִים יְתֵרִים, שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים, נוסח עדות המזרח: כְּדֵי לְקָיֵים מִצְוַת כל השאר: וְשׁוֹחֲקָן יָפָה יָפָה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא דַקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָׂר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן (טוב למנות ביד ימין): (א) הַצֳּרִי (ב) וְהַצִּפֹּרֶן (ג) הַחֶלְבְּנָה (ד) וְהַלְּבוֹנָה, מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה, (ה) מוֹר (ו) וּקְצִיעָה (ז) שִׁבֹּלֶת נֵרְדְּ (ח) וְכַרְכֹּם, מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָׂר שִׁשָּׁה עָשָׂר מָנֶה, (ט) הַקֹּשְׁטְ שְׁנֵים עָשָׂר, (י) וְקִלּוּפָה שְׁלשָׁה, (יא) וְקִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בֹּרִית כַּרְשִׁינָה תִּשְׁעָה קַבִּין, יֵין קַפְרִיסִין סְאִין נוסח עדות המזרח: תְּלָת כל השאר: תְּלָתָא וְקַבִּין תְּלָתָא, וְאִם נוסח עדות המזרח: לֹא מָצַא כל השאר: אֵין לוֹ יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר נוסח עדות המזרח: חִוַּר כל השאר: חִוַּרְיָן עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע, מַעֲלֶה עָשָׁן, כָּל שֶׁהוּא.

רַבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר: אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא, וְאִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ, וְאִם חִסַּר אֶחָד מִכָּל סַמָּנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:

רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׂרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בֹּרִית כַּרְשִׁינָה נוסח עדות המזרח: לְמָה הִיא בָּאַה? כְּדֵי לְשָׁפּוֹת כל השאר: שֶׁשָׁפִין בָּהּ אֶת הַצִּפֹּרֶן, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה; יֵין קַפְרִיסִין נוסח עדות המזרח: לְמָה הוּא בָּא? כְּדֵי לִשְׁרוֹת כל השאר: שֶׁשּׁוֹרִין בּוֹ אֶת הַצִּפֹּרֶן, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה, וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ! אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:

תַּנְיָא רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר: הָדֵק הֵיטֵב, הֵיטֵב הָדֵק, מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָׂמִים. פִּטְּמָהּ לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ, לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל, אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסַּר אֶחָד מִכָּל סַמָּנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:

נוסח הספרדים: תָּנֵי בַּר קַפָּרָא כל השאר: תַּנְיָא בַּר קַפָּרָא אוֹמֵר. אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא, אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קוֹרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ, אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ, וְלָמָה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ? מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה, כִּי כָל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַ נוסח עדות המזרח: יְהֹוָה כל השאר: יָי : (וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִשְׂרָאֵל אֲבִיהֶם אִם כֵּן אֵפוֹא זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ בִּכְלֵיכֶם וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ מִנְחָה מְעַט צֳרִי וּמְעַט דְּבַשׁ נְכֹאת וָלֹט בָּטְנִים וּשְׁקֵדִים. (בראשית מג, יא))

ה' צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְׂגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה. (תהלים מו, ח)

ה' צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ. (תהלים פד, יג)

ה' הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ. (תהלים כ, י)

וְעָרְבָה לַיהוָה מִנְחַת יְהוּדָה וִירוּשָׁלָ‍ִם כִּימֵי עוֹלָם וּכְשָׁנִים קַדְמֹנִיּוֹת. (מלאכי ג, ד)

פיטום הקטורת למכירה – ניתן לקנות אצלינו – פנו אל הנהלת האתר

קריאת פיטום הקטורת מאת החזן משה חבושה ה' ישמרהו

קטגוריות
דבר תורה

חידות לפרשת בראשית – מתוך הספר בזאת תיבחנו

ראשון

 • מה ברא ה' לפני הכל? את כדור הארץ חשוך ומלא במים.
 • האם היה אור וסדר כשנבראה הארץ? תהו ובהו וחושך.
 • מה ברא ה' ביום הראשון? את האור ואת החושך.
 • מתי הבדיל ה' בין האור ובין החושך? מיד ביום הראשון.
 • איך קרא ה' לאור ואיך לחושך? לאור יום ולחושך לילה.
 • מה ברא ה' ביום השני? את הרקיע ואת היבשה.
 • היכן נוצר הרקיע? בין מים עליונים למים תחתונים.
 • כיצד נוצרה היבשה? נקוו המים אל מקום אחד ונראתה היבשה.
 • כיצד קרא ה' לרקיע וכיצד ליבשה? לרקיע שמים וליבשה ארץ.
 • מה ברא ה' ביום השלישי? את העצים ואת הצמחים.
 • מה ציוה ה' שיהיה בתוך העצים והצמחים? זרעים שמהם יגדלו עוד עצים וצמחים.
 • מה ברא ה' ביום הרביעי? את המאורות.
 • כמה סוגי מאורות ברא ה' ומהם? שלושה, שמש ירח וכוכבים.
 • מה מושל ביום ומה בלילה? שמש ביום, ירח וכוכבים בלילה.
 • מה ברא ה' ביום החמישי? את העופות ואת הדגים.
 • מניין נוצרו העופות והדגים? מן המים.
 • מה ברך ה' את העופות והדגים? שיפרו וירבו.
 • מה ברא ה' ביום השישי? את האדם ואת החיות.
 • מניין נוצרו האדם והחיות? מן האדמה.
 • מה המעלות שאמר ה' שיתן לאדם על פני החיות (ב' מעלות)? שהוא ישלוט בהם ושיהא בצלם אלקים.
 • מה ברך ה' את המין האנושי (ב' ברכות)? פרו ורבו ושישלטו בכל החיות.
 • מה נתן ה' לאדם ולחיות למזון? את כל הצמחים.
 • במה זכה יום השביעי ומדוע? בברכה וקדושה, כי בו שבת ה' מכל מלאכתו.

 

רש"י

 

 • מדוע היה חשוב לפתוח את התורה במעשה בראשית ולא במצוות? כדי להנצל מטענת הגוים שכבשנו ארצם, שהרי הארץ כולה של השי"ת וברצונו נתנה לנו.
 • האם העולם יכול להתקיים במידת הדין? לא.
 • באילו מידות ברא ה' את העולם ואיזו קדמה לחברתה? דין ורחמים. רחמים קדמה.
 • מה פירוש תוהו ובוהו? תהיה על ריקנות.
 • מהו התהום שעל פניו היה חושך? המים שעל פני כל הארץ.
 • מהי רוח אלקים המרחפת ע"פ המים? כסא הכבוד המרחף ברוח פיו של ה'.
 • מה עשה ה' עם האור שנברא בתחילה ומדוע? גנזו לצדיקים לעת"ל כי ראה שאין הרשעים ראויים להשתמש בו.
 • מתי נבראו המלאכים? ביום השני לבריאה.
 • מתי נברא הרקיע ומתי נקרש? נברא ביום ראשון ונקרש ביום שני.
 • מהו המרחק בין מים העליונים לרקיע? כמו ההפרש בין מים תחתונים לרקיע.
 • מדוע ביום ב' לא נאמר כי טוב ובשלישי נכפל? בשני לא נגמרה מלאכת המים וכיון שאין דבר שלם – אין כי טוב. וביום השלישי שנגמרה – נאמר פעמיים, אחת לאתמול ואחת להיום.
 • מדוע נקרא הרקיע שמים? כי עשוי מאש ומים.
 • מהו הים הגדול שבכל הימים? אוקיינוס.
 • מדוע הים הגדול שהיה אחד נקרא כעת ימים? טעמי הדגים שונים במקומות השונים.
 • מה ההבדל בין דשא לעשב? דשא הוא הכיסוי הכללי לארץ, ועשבים הם פרטי הכיסוי.
 • מה ציוה ה' את האדמה להוציא בעניין עשב ועץ? שתוציא עשב שיזריע זרע אחר, ועץ שבו טעם הפרי.
 • מה קיימה האדמה ומה לא, ומה עונשה? לענין העשב קיימה, ולענין העץ לא קיימה, ונענשה שנתקללה יחד עם אדם.
 • מה הוציאה האדמה בענין עשב והאם נצטותה על כך? עשב המזריע זרע למינהו ולא נצטותה על כך.
 • מתי בעצם נבראו תולדות השמים והארץ ומתי הוקבעו? ביום הראשון נברא הכל, והוקבעו כל אחד ביומו.
 • מתי נבראו המאורות ומתי נתלו במרום? נבראו ביום א' ונתלו ביום ד'.
 • מדוע בימי קדם היו מתענים ביום רביעי ומה הרמז לכך בתורה? שלא תיפול אסכרה (מחלת חנק) בתינוקות, והרמז שביום רביעי כתוב "מארת" חסר ו', לשון קללה.
 • ממתי הובדלו האור והחושך? רק לאחר שבעת ימי בראשית ועד אז שמשו ביחד.
 • כיצד יאותתו המאורות לבני האדם? אם המאורות לוקים – סימן רע לעולם.
 • האם בני ישראל צריכים לפחד מאותות השמים? אם עושים רצון יוצרם – לא.
 • כיצד יעזרו המאורות למועדים? כאשר תינתן התורה, יקבעו את המועדים לפי חידוש הלבנה.
 • כמה זמן נמשך מסלולם המחזורי של השמש והירח? 365 יום.
 • כמה מזלות משרתים את השמש והירח? 12.
 • בתחילה היו גדולים גם השמש וגם הלבנה, מדוע נתמעטה הלבנה? כי טענה שלא יוכלו לשמש שני מלכים ביחד ורצתה למלוך לבד.
 • מה עשה ה' כדי לפייס את הלבנה על שנתמעטה? נתן לה צבא גדול של כוכבים.
 • מה נקרא שרץ? הדגים, וכן כל הבריות הקטנות, כגון עכברים, זבובים, נמלים ותולעים.
 • מהם התנינים הגדולים (פשט ואגדה)? פשט, הם הדגים הגדולים שבים. ואגדה, הם הלויתן הגדול וזוגתו.
 • מה עשה ה' עם הלויתנים הענקיים ומדוע? ה' הרג את הנקבה ומלח אותה לצדיקים לעתיד לבוא, ונשאר הלויתן לבד, כי אם היו פרים ורבים, לא היה העולם מתקיים בפניהם.
 • מדוע הוזקקו הדגים והעופות לברכת פרו ורבו? מפני שבני אדם צדים אותן ומחסרים מהם.
 • מדוע לא נתברכו החיות בפרו ורבו? כדי שלא יתברך גם הנחש שעתיד להתקלל.
 • פרו ורבו. רבו מלשון הרבה, פרו מלשון מה? מלשון פירות, בלשון ציווי: הוציאו פירות.
 • מדוע היה צורך גם ב"פרו" וגם ב"רבו"? אם היה נאמר רק פרו, היה כל אחד מוליד אחד ומביא פרי אחד, ועתה שנאמר "ורבו" היינו הרבה.
 • האם נבראו הברואים כשהם קטנים ואז גדלו, או חסרים ואז הושלמו? לא, אלא נבראו גדולים ומושלמים.
 • מדוע כביכול התייעץ ה' עם המלאכים על בריאת האדם? כי האדם דומה למלאכים, ובכדי שלא יתקנאו בו התייעץ עמם.
 • מה עוד למדנו מזה שה' מתייעץ עם המלאכים? על ענוותנותו של ה'.
 • מדוע באמת היה צורך לברוא אדם בדמות המלאכים? כדי שלא רק בברואים העליונים אלא גם בברואים תחתונים יהיה כדמות ה', וזאת כדי שלא תהיה קנאה בין הברואים.
 • איזה בעיה תיתכן בביטוי "נעשה אדם"? שיאמרו הכופרים שלא רק אחד הוא שברא את האדם, שהרי "נעשה" הוא לשון רבים.
 • מדוע בכל זאת נכתב כך? כדי ללמד דרך ארץ שיתייעץ הגדול עם הקטן.
 • מה באמת התשובה לשאלת הכופרים? שמיד אחרי זה נאמר "ויברא אלוקים את האדם" ולא "ויבראו".
 • מה ההבדל בין בצלמנו לכדמותנו? צלם הוא הצורה, ודמות היא אופי הצורה. ובענין זה האופי הוא שתהיה הצורה מבינה ומשכילה.
 • בענין שלטון האדם על החיות נאמרה הלשון "ורדו בדגת הים" וכו', מה טמון בלשון זו? זכה האדם הוא רודה ומושל בחיות ואם לא זכה נעשה ירוד לפניהן והן שולטות בו.
 • מהו ההבדל באופן הבריאה בין האדם לשאר הברואים? האדם נברא בידי ה' ממש, ושאר הברואים במאמר פיו ולא במו ידיו.
 • בדיוקנו של מי נברא האדם? של ה'.
 • מדוע נאמר בפעם אחת שנברא האדם בלבד ואז נבראה חוה מצלעו, ובפעם אחרת נאמר שנבראו שניהם יחד (פשט ואגדה)? פשט, פעם אחת גילה שנבראו יחד באותו יום, ובפעם אחרת הודיע אופן הבריאה שקודם אדם וכו'. ואגדה, שנברא בתחילה כשני פרצופים ואחר כך חילקם ה' לאדם וחוה.
 • מנין למדנו שהאיש כובש את אשתו ושומר אותה שלא תהיה יוצאת הרבה מביתה? "פרו ורבו וכו' וכִבְשֻהָ" חסר וא"ו, כאילו נאמר וכבשהּ, שהאיש יכבוש את אשתו.
 • מה עוד למדנו מחסרון וא"ו הנ"ל? שהאיש מצוּוֶה על פריה ורביה ולא האישה.
 • למי נאסרה אכילת הבשר ולמי הותרה? לאדם הראשון ודורות שאחריו נאסרה אכילת הבשר, ומזמן נֹח ובניו (לאחר המבול) הותרה אכילת הבשר.
 • היכן הרמז לכך שכל מעשה בראשית תלוי ועומד על קבלת התורה? יום השישי ויכולו, בה"א, לרמז על השישי בסיון בו ניתנה תורה.
 • ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו. האמנם סיים ה' מלאכתו בתוך יום השביעי (פרט ב' תירוצים)? לא, אלא היה רק נראה כך, כי סיים ממש כחוט השערה סמוך לשבת, כי יודע ה' רגעיו ואינו כבשר ודם שצריך להוסיף מחול על הקודש. ועוד, שבאה המנוחה ביום השביעי, והיא השלמת מעשה בראשית.
 • במה בירך וקידש ה' את יום השביעי? ברכו במן שירד ביום שישי כפול, בשביל שבת, וקידשו במן שלא ירד ביום שבת.
 • באיזה יום מששת ימי בראשית נעשתה המלאכה שהיתה ראויה להיעשות בשבת? ביום שישי.