קטגוריות
פיטום הקטורת - טיפים וסגולות

כתיבת פיטום הקטורת על קלף – האם מותר?

כתיבת פיטום הקטורת על קלף – האם מותר?
יצחק שואל- האם הדעה לכתוב פיטום הקטורת על קלף יש בזה בעיה שיש מחמירים לא לכתוב פסוקים בודדים?
תשובה- יצחק השאלה נכונה מאד, נכון, יש בזה מחלוקת לדעת השו"ע יש לחוש לזה שלא לכתוב פסוקים בודדים ולדעת הרי"ף יש להקל בזה ולכן סופר אשכנזי ודאי יכול לסמוך על זה ולכתוב פיטום הקטורת, ובדיעבד אפשר לקרא בזה גם שסופר ספרדי כתב!
[ילקו"י השכמת בוקר עמ' קלח]

כמו כן גם כיום ספרדי יכול לכתוב פיטום הקטורת במידה ואת הפסוקים הוא כותב עד 3 מילים בכל שורה, כך שלא יוצא שהסופר כותב שורה שלימה של פסוק מהתורה, וכך הכתיבה הזו מותרת גם לדעת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

קטגוריות
פיטום הקטורת - טיפים וסגולות

פיטום הקטורת

פיטום הקטורת

עם ישראל נקרא עם סגולה – סגולה היא למעשה מלשון מסוגל, אכן, ישנם פעולות רבות שניתן לעשות והן מסוגלות להביא לישועות רבות.
אחת מהסגולות היא אמירת פיטום הקטורת.

מה זה פיטום הקטורת?

פיטום הקטורת הוא בעצם קטעי תפילה שעוסקים בקטורת הסמים שהיו מקריבים בבית המקדש, את פיטום הקטורת נוהגים לומר בתפילת שחרית ובתפילת מנחה ולפי המקורות, תפילה זו היא אחת מהתפילות היחידות מתקופת בית שני שאין עליה מחלוקת בין התנאים ולכן היא מהווה סמל של שלום ואחדות.

פיטום הקטורת על פי הקבלה

לפי הקבלה, לאמירת פיטום הקטורת ישנם מעלות רבות ונשגבות.
מובא בזוהר הקדוש: "אמר רבי שמעון, אי בני נשא הוו ידעי כמה עילאה איהו עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מלה ומלה מינה, והוו סלקי ליה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא. ומאן דאשתדל ביה, בעי לאיסתכלא בעובדא דקטורת, ואי יכוין ביה בכל יומא, אית ליה חולקא בהאי עלמא ובעלמא דאתי, ויסתלק מותנא מיניה ומעלמא, וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא, מסיטרין בישין, ומדינא דגיהנם, ומדינא דמלכו אחרא".