קטגוריות
פיטום הקטורת - הרצאות

מהי סגולת פיטום הקטורת?

מהי סגולת פיטום הקטורת?
גברת עדני מראש העין שואלת- האם יש עניין לכתוב פיטום הקטורת על קלף ולקרא בו בכל יום, ולמה זה מועיל?
תשובה- גברת עדני, שלום וברכה, שאלה יפה ומצויה, והתשובה- יש הנוהגים לכתוב פיטום הקטורת על קלף בכתב אשורי כמו של ספר תורה ונוהגים לקרא בזה בכל יום, וזה סגולה נפלאה לפרנסה טובה ועושר! [ילקו"י השכמת בוקר עמ' קלח]

 

להלן קבלו לקט סגולות מתוך הזוהר הקדוש ומספרי קודש נוספים בקשר למעלת פרשת פיטום הקטורת ומזמור למנצח מזמור שיר בצורת המנורה:
אמירת פרשת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית על קלף ככתיבת ספר תורה היא סגולה לעשירות ויהיה מוצלח בכל עסקיו. (כף החיים של הרב חיים סופר- שו"ע סימן קל"ב סעיף ב' אות כ"ז). ובספר "סדר היום" כתוב שיכתוב אותה בכתיבה אשורית על קלף כשר, ויקרא אותה ממנה בבוקר ובערב בכוונה גדולה. (ע"כ דברי בעל חוות יאיר בספרו "מקור חיים" בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולת אמירת פרשת הקטורת על קלף ובכתב אשורית
ובספר מ"צ כתב, דיכתוב פרשת הקטורת על קלף או גויל בכתב אשורית כספר תורה, ויקרא בו, ויעשה לו סגולה דהקטורת מעשיר, ומובטח לו דלא יופסק פרנסתו, ותמיד יהיה לו פרנסה טובה וכלכלה בריוח ולא בצמצום (ע"כ דברי כף החיים לרבי חיים פלאג'י י"ז סעיף י"ח בענין פיטום הקטורת)
הבטחתו של רבינו בעל "סדר היום"
"החושש עליו ועל נפשו, ראוי הוא להשתדל בכל עוז בענין הזה, ולכתוב כל ענין פיטום הקטורת בקלף כשר בכתיבה אשורית, ולקרות אותו פעם אחת בבקר ובערב בכוונה שלמה ואני ערב" (ע"כ דברי רבינו משה בן מכיר בעל "סדר היום" בפרשת סדר העבודה עמוד ט"ו בענין פרשת הקטורת)
סגולות הקלף להצליח בעסקיו
וכן נמצא בספר "רוח חיים" (לרבי חיים פלאג'י קל"ב ד') "אמירת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית ככתיבת ספר תורה, היא סגולה לזכות לעושר ויהיה מוצלח בכל עסקיו וכו'
סגולה לברכה במעשה ידיו
… וגורם לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ומשלח ידינו, ומעשיר ואינו בא לידי עניות הזהיר בו, עכ"ל בענין פרשת פיטום הקטורת
המדקדק בקריאתו ירווחו מזונותיו
וכן יהיה הענין למי שמדקדק בקריאתו בכל יום כראוי בבוקר ובערב, יזכה בלי ספק להרווחת מזונותיו! ( ע"כ דברי רבינו משה בן מכיר בעל "סדר היום" בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לזרע של קיימא
הגר"מ שטרנבוך נשאל פעם אודות זוג שלא זכו להפקד בילדים שנים רבות, והגרמ"ש הורה אותם לעשות כמה סגולות ע"פ מה ששמע וקבל מזקני ירושלים. בין הדברים הוא מורה: "ויכתוב על קלף פרשת הקטורת עם כל הברייתא, ויאמר זה ב' פעמים ביום ויקרא המקרא בנגינות וטעמים דווקא, וכל הברייתא יאמר במתינות" (תשובות והנהגות לגר"מ שטרנבוך חלק א' עמ' תש"צ בענין פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לחיים
"אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה חשובה היא מעלת מעשה הקטורת לפי הקב"ה, היו זהירים בה, ונוטלים ומעלים כל מילה ממנה על ראשם ככתר של זהב. וכל מי שרוצה להיות נזהר ומשתדל בדבר זה צריך להתבונן במעשה הקטורת, ואם יכוון בה בכל יום ויום- יהיה לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק המוות מממנו ומן העולם, וינצל מכל הדינים שיש בעולם הזה, מדברים רעים ומדינה של גיהנום ומדינם של מלכויות זרות (ע"כ דברי הזוהר על פרשת ויקהל בענין פרשת פיטום הקטורת)
להנצל מפיגועים
דבר זה הוא גזירה קיימת לפני הקב"ה, שכל מי שמתבונן וקורא בכל יום את פרשת מעשה הקטורת מתוך הקלף ינצל מכל מיני כישופים שיש בעולם, ומכל פגעים רבים, ומהרהורים רעים, ומדינים רעים, וממוות, ולא ינזק כל אותו היום. כי הסיטרא אחרא אינה יכולה לשלוט עליו. וצריך שיכוון בו". (ע"כ דברי זוהר חדש ס"ז לגבי פרשת הקטורת)
מבטל גזירות רעות
"אמר רבי פנחס, פעם הייתי הולך בדרך, ופגשתי את אליהו הנביא ואמר לי… הרי בזמן שיזכירו בני אדם הקרבנות המוזכרים בתורת משה ויתנו לבם ורצונם בהם, יזכרו כולם לטובה. ועוד לימדו אליהו הנביא, בזמן שפרצה מגפה בבני אדם, או גזירה, כרוז יוצא על כל צבא השמים שאם יבואו בני ישראל בארץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ויאמר בנפש חפצה את ענין פיטום הקטורת שהיו להם לישראל, יתבטל המוות מהם". (ע"כ דברי מדרש הנעלם ק' בקשר לאמירת פרשת פיטום הקטורת)
גורם להנצל מאומות העולם
"סימן זה נמסר בידינו, שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב פרשת מעשה הקטורת, אין שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא ינזק אותו המקום ואין יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא" (שם ויקהל על פרשת פיטום הקטורת)
סגולה לסילוק הדינים
"תא חזי, זה האדם שהדין רודף אחריו, הוא צריך לאמירת מעשה הקטורת, ותחילה צריך לשוב בתשובה לפני קונו, אז הקטורת היא סיוע שיסתלקו הדינים ממנו הענין אמור לגבי פרשת פטום הקטורת.
אמירת פיטום הקטורת סגולה לישועות
"בכל עת שצריך האדם לאיזו ישועה והצלחה בעניניו, סגולה היא בידינו שיאמר את סדר פרשת פיטום הקטורת, וישאל בקשתו מהשם יתברך בלב נשבר ובלשון הקודש אחר תיבת "לדורותיכם" קודם תיבת "תנו רבנן", ויאמר אחר כך את כל סדר פיטום הקטורת בכוונה גדולה ועצומה ובדקדוק התיבות, והעת עת רצון שימלא השם יתברך כל בקשותיו לטובה ולברכה". (סידור ישועות ישראל בענין פרשת פיטום הקטורת)
קריאת פיטום הקטורת סגולה להצליח בכל דרכיו
וכתב האבן ירחי: נהגו בפרובינצא לומר וכו' [במוצאי שבת] אין כאלוקינו ופיטום הקטורת, והטעם משום דתניא ביומא (דף כו.) מעולם לא שנה אדם בה משפני שמעשרת וכו' ונשלמה פרים שפתינו למען נתעשר ונצליח בכל דרכינו. (ע"כ דבריו בסדר מוצ"ש בענין פרשת הקטורת)
סגולה לבטחון בה'
בעל ה"אורח נאמן" (או"ח קל"ב כ"ו) מטעים המנהג לומר קטורת אחרי התפילה, כי כיון שאמירת פרשת הקטורת מעשרת, אז אחר התפילה קודם שיצא למסחרו או למלאכתו אומרה, בכדי שיחזק האדם בליבו אמונת ה' ולבטוח בו, ולא יחשוב בליבו לומר כוחי ועוצם ידי כי אם ברכת ה' היא תעשיר וכמו כוונת אמירת פרשת המן אחר התפילה. להתבונן שבזכות התפילה, שהיא במקום עבודה- יתעשר. ע"כ דברי בעל ה"אורח נאמן" בענין פרשת פיטום הקטורת.
די בהזכרתו או להתעסק בו
ויש מי שכותב שאין אומרים אותן במוצאי שבת כי אם לסימן טוב, לפי שפיטום הקטורת הוא מעשיר כל המתעסקים בה ואפשר שהזכרתו גם כן מעשיר" (אורחות חיים לרבינו אהרן מלוניל בסדר תפילת מוצ"ש) עיין עוד בספר "מזהב ומפז" שמאריך בעניני פרשת הקטורת.
מתיש כח הס"מ
בספר אגרא דפרקא (סימן ל"ו): אם אומר פרשת פיטום הקטורת בכוונה (או תהילה לדוד) מתיש כח הס"מ למסור כל חיותו ואפילו נמסר גזר דין בכח פרשת הקטורת לבטלה (כסא מלך) ותדע כשגורם היחוד למעלה מתבטל כח הס"מ. ע"כ דבריו בענין פרשת פיטום הקטורת.
מבטל המגיפה מישראל
אמר רבי פנחס: פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגעתי בו באליהו, אמרתי לו: יאמר לי מר, דבר המועיל לבריות, אמר לי… שאם יכנסו בניו שבארץ לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ויאמרו ברצון נפשם ולבם ענין קטורת הסמים שהיו ישראל מקריבים תתבטל המגיפה מהם. (זוהר הקדוש פרשת וארא ק: בקשר לאמירת פיטום הקטורת מתוך קלף)
סגולה להנצל מכשפים
…"אין לך דבר חביב לפני הקב"ה כקטורת והיא עשויה לבטל כשפים ודברים רעים מן הבית. (זוהר פרשת ויקהל ריח: בענין פרשת הקטורת מתוך קלף)
מקרב הגאולה
"בזכות אמירת "פטום הקטורת" ירחם ציון ויבנה ערי יהוד"ה (דברי יסוד ושורש העבודה פרק ה', ט' בענין אמירת פרשת פיטום הקטורת)
כמקטיר קטורת במקדש
"אמר הקב"ה לישראל, מכל הקרבנות שאתם מקריבים לפני אין חביב עלי כקטורת" (מדרש תנחומא פרשת תצוה טו בענין פרשת פיטום הקטורת מתוך קלף)
גודל מעלת אמירת למנצח בנגינות מובטח לו שהוא בן עולם הבא
"וכל מי שמתפלל אותו זה המזמור בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום גזרה רעה ויהיה חשוב לפני בורא עולם יתברך הקדוש ברוך הוא כאילו הוא מדליק נרות בית המקדש ויהיה מובטח שהוא בן עולם הבא". (ע"כ דברי מנורת זהב טהור למהרש"ל)
סגולה להצלחה
קבלה מהראשונים קמאי דקמאי משמור אלוקים יחוננו ויברכנו, קריאתו בצורת המנורה מסוגלת להצלחה. (לשון חכמים חלק ב' סימן ו' דף פ"ה)
לעשות נחת רוח ליוצרנו
בספר עבודת הקודש להחיד"א ז"ל, חלק "צפורן שמיר" (סימן ב' אות ח"י): "מה מאד הפליגו באמירת למנצח בנגינות בציור מנורה, וכתבו ז"ל ששכרו רב ועצום. וראיתי קונטרס בכ"י לראשונים בזה בסודותיו ותועלותיו. ולפחות לעשות נחת רוח ליוצרינו נאמר אותו בכוונה בציור מנורה כתוב על קלף.
מצאתי כתוב, שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור למנצח בנגינות וכו', אלוקים יחננו בצורת המנורה כתובה על קלף. (כף אחת מהחיד"א ז"ל אות כ"ו) וכן בספר "כף החיים, לר' חיים פלאגי' ז"ל (אות י"ד) העתיק לשון החיד"א הנ"ל.
בספר "עוד יוסף חי" לבמח"ס "בן איש חי" (בפרשת ויגש אות ג'): כשאומר "למנצח בנגינות מזור שיר" המצויר בצורת המנורה על קלף… יזקוף את הציור של המנורה שנסתכל בו, כדי שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה שהיתה זקופה ועומדת בהיכל, ולא יניח. ע"כ דברי בעל בן איש חי.
סגולה למצוא חן בעיני כל רואיו
ואמרו חכמים בעלי הקבלה כל מי שיראה זה המזמור בכל יום מצוירת כצורת מנורה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. וכל מי שמתפלל אותו זה מזמור בכל יום בהנץ החמה, לא יקרה לו שום גזירה רעה, ויהיה חשוב לפני בורא עולם יתברך הקב"ה כאילו הוא מדליק נרות בית המקדש ויהיה מובטח שהוא בן עולם הבא. (מנורת זהב למהרש"ל)
נחשב כמדליק נרות בבית המקדש
ובשלמי חגיגה למהרי"ט אלגאזי (בהלכות ספירת העומר אות ל"ו) כתב: מצאתי כתוב בשם אגרת הרמב"ן, דכל ימי העומר כשאומרים ברכת כהנים, אם יאמר היחיד מזמור זה יצליח במעשיו, ואם יסתכל בצורת המנורה שבו לא יהא ניזוק כל היום. ומסיים, טוב לאמרו בכל יום ויום. וכל האומרו בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום מקרה רע, וחשוב כאילו הדליק נרות בבית המקדש, (ע"כ דברי מהרי"ט אלגאזי)
סגולה למי שיוצא לדרך
והכל רומזים ענינם כנגד שבעת קני המנורה: חנינה ברכה אורה ישועה הודאה שמחה רננה, שכל אלו ענינים עתידים להיות לישראל. וראוי לכוין בה. וגם טוב לאומרו ז' פעמים כשאדם יוצא לדרך לשלום ולהצלחה. (יראת אל, לבעל הרוקח ז"ל)

מידע נוסף

כמה מעלות יש בעניין קריאת סגולת פטום הקטורת:

בספר הזוהר הקדוש פרשת ויקהל (עמוד ריח) שיבח מאוד את אמירת פיטום הקטורת

וכך כותב הזוהר הקדוש:

"אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה, והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא וכו'.

וזו לשונו מתו הספר סגולות ישראל על מעלת קריאת פיטום הקטורת:

א. קריאת פיטום הקטורת מבטלת מגפה וחלאים רעים.

ב. קריאת פיטום הקטורת מצילה משעבוד מלכויות.

ג. הקורא פיטום הקטורת הברכה מצויה במעשה ידיו.

ד.מי שקורא ינצל מדינה של גיהנום.

ה. קריאתה מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא.

ו. קריאתה מבטלת הכישופים

ז. קריאתה מבטלת הרהורים רעים.

ח. הקורא פיטום קטורת נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא.

ט. הקורא פיטום קטורת מסלק הדינים מעליו.

י. מי שקורא ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

יא. הקריאה מתוך הקלף מסוגלת לעושר.

מתוך דברי הרב זמיר כהן שליט"א –

פיטום הקטורת מאת הרב זמיר כהן -סגולה לבית לגוף ולעסקים

קריאת פיטום הקטורת מאת החזן ר' משה חבושה הי"ו

 

פיטום הקטורת מאתר ויקיטקסט – לפי נוסחאות עדות המזרח ונוסחאות עדות אשכנז